Download

STT Tên chương trình
 1 HDSD phần mềm máy tuần tra bảo vệ GS6000C Download
 2 Phần mềm Máy tuần tra bảo vệ 3.5.1 Download
 3 Phần  mềm Máy Tuần tra bảo vệ pin sạc 3.5.7 Download
 4 Phần mềm Máy tuần tra bảo vệ pin sạc 3.5.8 Download
 5 Phần mềm Máy tuần tra bảo vệ 3.6.1 Download
 6 Driver cho Máy tuần tra bảo vệ từ win 7 Download
 7 Phần mềm chấm công MITACO 5v2 Download
 8 Hướng dẫn sử dụng phần mềm MITACO 5v2 Download
 9 HDSD lấy địa chỉ Ip cho máy kết nối WIFI Download
 10 Phần Mềm Wise Eye On 39 Download
 11 HDSD Phần mềm On39 Download
 12 HD lấy dấu vân tay cho các máy DG600, K40… Download
13 Tita 2013 v2 Download
14 Attendance Management Download
15 Tita 2013 Download
16 Wise Eye V5.1 Download
17 Wise Eye V5 Download
18 Phần mềm Mita Pro V2 data access Download
19 HDSD Phần mềm Mita Pro V2 Download
20 Phần mềm Mita Pro V1 data SQL Download
21 SQLMita Pro V1 Download
22 HDSD máy chấm  công SC403 Download